PROJEKT GRANtowy

Opis projektu

Jest to projekt służący stworzeniu i  wyeksponowaniu zasobów i walorów kulturowych obszaru LGD związanych z watkami sakralnymi. To też tworzenie wspólnej przestrzeni artystycznej poprzez poszukiwanie śladów Aniołów w malarstwie, muzyce, historii i pokazanie fenomenu zimowego festiwalu „ Anioł w Miasteczku”, który odbywa się na terenie LGD. Wydarzenie to bardzo mocno promuje zasoby kulturowe naszego regionu-szczególnie Lanckoronę , która jest przede wszystkim znana z wyjątkowej architektury drewnianej, walorów historycznych. To opowieść o Matce Boskiej Anielskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej , aniołach Karola Malczyka oraz Dzwonie Anielskim i zimowym festiwalu Anioł w Miasteczku- historia miejsc opowiedziana przez ludzi, miejsca , zabytki, legendy. 

Realizatorem projektu grantowego „ Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne” było Stowarzyszenie Ekologiczno-kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”

CEL: Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.

zrealizowane działania

Zebranie i opracowanie materiałów nt. historii zimowego festiwalu „ Anioł w miasteczku wydarzeń odbywających się podczas festiwalu , faktów związanych z postaciami biblijnych Aniołów oraz motywem anioła zarówno w sztuce dawnej jak i obecnej w naszym regionie . Zebrano materiały zdjęciowe oraz filmiki i relacje znajdujące się na stronie youtube.  

Prace redakcyjne związane były z zebranymi materiałami, ponieważ były opracowywane i pisane przez kilka osób, konieczna była redakcja tekstów, ujednolicenie stylu, korekty tekstowe. Zredagowane teksty zostały umieszczone jako materiały na przygotowanej stronie www. 

Wykonanie strony www/ fb z multimedialną prezentacją- została stworzona strona www.aniolwmiasteczku.pl strona zawiera informacje nt. historii zimowego festiwalu „ Anioł w miasteczku” , wydarzeń odbywających się podczas festiwalu , faktów związanych z postaciami biblijnych Aniołów oraz motywem anioła zarówno w sztuce dawnej jak i obecnej w naszym regionie . Zamieszczono materiały zdjęciowe oraz filmiki i relacje znajdujące się na stronie youtube. Wykonano galerie zdjęć.   

Wykonano ulotkę informacyjną związaną z tematem aniołów, w ulotce zamieszczono poprawiony i zweryfikowany Quest Anielski. Wydrukowano 1000 sztuk ulotki.

Przygotowano i przeprowadzono happening ” Powietrze- domem aniołów” w dniu 8.06.2019 roku w Lanckoronie. Najpierw został opracowany scenariusz wydarzenia, następnie do udziału w happeningu zaproszono młodzież i dzieci ze szkół z Lanckorony. Już podczas happeningu , który odbył się na lanckorońskim rynku w wydarzenie włączyli się dorośli i całe rodziny z dziećmi, w tym również turyści.

Przygotowano i przeprowadzono konkurs fotograficzny „ Anielska Lanckorona” skierowany do ogółu społeczeństwa w tym artystów i fotografików z terenu całej Polski. Każdy uczestnik mógł  zgłosić do konkursu od 2 do 4 zdjęć zrobionych podczas Zimowych festiwali „Anioł w Miasteczku” organizowanych na przestrzeni lat od 2004 do 2018 .

Zorganizowano wystawę obrazów Anioły Jerzego Koleckiego- podczas zimowego festiwalu Anioł w Miasteczku w dniu 8.12.2018 zorganizowana została wystawa obrazów JERZEGO KOLECKIEGO „Spotkanie z aniołami”. Artysta był jednym z twórców Teatru Lalek Rabcio i długoletnim jego dyrektorem. Na wystawie zaprezentowanych zostało 13 obrazów, wystawie towarzyszyła krótka prezentacja na temat artysty.

Zorganizowano występ artystyczny podczas zimowego festiwalu „Anioł w Miasteczku” , który towarzyszył wystawie „ Anioły” J. Koleckiego”. Ludzie chętniej uczestniczą w takich wydarzeniach , którym towarzyszy muzyka.

Przeprowadzono konkurs plastyczno- pisarski  dla młodzieży z terenu LGD G4Ż pt ” Anielskie przesłanie „. Prace zostały prezentowane podczas wydarzenia „ Letnie Anioły w dniu 8.06.2019 w Lanckoronie , podczas wydarzenia wręczono nagrody uczestnikom konkursu. 

Spotkanie podsumowujące projekt- celem spotkania była prezentacja rezultatów projektu- zebranych materiałów , wykonanej strony www. W spotkaniu uczestniczyło 28 uczestników. 

Podsumowanie projektu

Zapraszamy na podsumowanie projektu „Aniołowo-wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne”, które odbędzie się 8.09.2019 o godz. 17.00 w LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia i efekty realizacji projektu, prezentacja stworzonej strony www.aniolwmiasteczku.pl oraz wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Anielska Lanckorona”

Zapraszamy!

Konkurs fotograficzny

Anielska Lanckorona

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt : „Anielska Lanckorona”.

Regulamin konkursu dostępny ponieżej..

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” z siedzibą w Lanckoronie , 34-143 Lanckorona 114.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania „ Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne” ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w ramach projektu grantowego pt.: „ Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowymi na terenie LGD” realizowanego w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Konkurs jest skierowany do ogółu społeczeństwa w tym artystów i fotografików z terenu całej Polski. W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 2 do 4 zdjęć zrobionych podczas Zimowych festiwali „Anioł w Miasteczku” organizowanych na przestrzeni lat od 2004 do 2018 .

Warunki uczestnictwa- dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie osobiście ( zdjęcia wydrukowane, ew na nośniku ) na adres Lanckorona 114, 34-143 Lanckorona lub przesłanie na adres nbs.stowarzyszenie @gmail.com zdjęć konkursowych w formacie : zdjęcie zapisane jako JPEG lub TIFF, • rozdzielczość 300dpi, • dłuższy bok 42cm. Każdy wysłany plik zdjęciowy winien być opisany w następującym formacie: Nazwisko i imię autora _numer kolejny zdjęcia. W treści maila powinny znaleźć się dane kontaktowe autora: imię i nazwisko : adres e-mail do korespondencji: telefon kontaktowy. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych przez Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” . W tym celu zostanie z każdym nagrodzonym wykonawcą podpisane porozumienie na warunkach zaakceptowanych przez obie strony. W sprawie pytań , dodatkowych informacji proszę pisać na adres- nbs.stowarzyszenie @gmail.com

Nagrody: przewidziane są następujące nagrody: książki, anioły, dyplom uczestnictwa. Wyniki konkursu oraz zdjęcia uczestników konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.aniolwmiasteczku.pl

Organizatorzy Zimowego Festiwalu „Anioł w Miasteczku”

Termin: dostarczania prac upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku

Osoby nagrodzone:

Andrzej Otrębski

Małgorzata Chyczyńska

Iza Zych

Andrzej Ciecieręga

Karol Mroziewski

Małgorzata Gajos

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom oraz drobne upominki.

zapraszamy

Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Anielskie Przesłanie”.

Regulamin konkursu dostępny ponieżej..

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Na  Bursztynowym Szlaku” z siedzibą w Lanckoronie 114, adres mailowy nbs.stowarzyszenie@gmail.com zwany dalej Organizatorem.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas od VI do VIII oraz ich rodziców z terenu gmin Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz, Stryszów (zasięg działania Gościńca 4 Żywiołów) zwanych dalej Uczestnikami.

Przedmiotem konkursu są: krótkie teksty literackie – opowiadania , felietony, wiersze oraz prace plastyczne, w których uwzględnione jest „anielskie przesłanie ”Zimowego Festiwalu Anioł w Miasteczku: „Jeden dobry uczynek może tak wiele zmienić – dać radość, szczęście, nadzieję na lepsze jutro. To być może chwila, którą ktoś zapamięta na całe życie, bo nie ma nic cenniejszego, niż bezinteresowna, szczera chęć pomocy i podzielenia się z innymi.”

Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych – KONKURS „Anielskie Przesłanie”, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, nazwa Szkoły w sekretariatach szkół do których uczęszczają uczniowie.

Na prace konkursowe czekamy do 4 marca 2019.

Nadesłane materiały zostaną opublikowane w specjalnie utworzonej dla potrzeby konkursu zakładce na profilu FB/ Anioł w Miasteczku. Przewidzieliśmy również nagrody dla najciekawszych prac oraz pamiątkowe dyplomy.

Nadesłane materiały przechodzą na własność Organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację – zgodnie z załączonym do regulaminu oświadczeniem. 

Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą min. przedstawiciele organizacji, artysta , organizatorzy zimowego festiwalu „ Anioł w Miasteczku”.

Wyniki zostaną ogłoszone poprzez Profil FB / Anioł w Miasteczku / oraz przesłane informacje do szkół w terminie do 15 marca 2019. Wszyscy autorzy prac zostaną zawiadomieni osobiście lub telefonicznie o wynikach konkursu.

Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie .

Patronem medialnym konkursu jest profil FB / Lanckorona turystyczna

Promocja konkursu odbywa się za pośrednictwem profilu Organizatora, profilu Anioł w Miasteczku oraz Lanckorona turystyczna

Koordynacja działań i informacje: Anna Krupa- nbs.stowarzyszenie@gmail.com

Do jury konkursu wpłynęło 16 prac: 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi: Anna Maj klasa 7 praca plastyczna, Olivia Maj klasa 7 opowiadanie „Wielkie serca” Wioletta Kuźniar klasa 7 wiersz „Człowiek człowiekowi człowiekiem”, Izabela Twardosz klasa 7 wiersz „Uśmiech”.

 Placówka Wsparcia Dziennego Dolandia w Stanisławiu Dolnym: Joanna Łabędzka klasa 6 opowiadanie „Anioł”, Emilia Harmatys klasa 8 opowiadanie „Jestem”

Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Brodach ( prace plastyczne): Aleksandra Filipiak klasa 6, Anna Mamcarczyk Klasa 6, Paweł Balonek klasa 7 , Weronika Michalak klasa 7, Klaudia Majda klasa 7, Oliwia Czok klasa 8 , Emilia Karelus klasa 7 ( dwie prace), Martyna Iciek klasa 7, Maja Pasternak klasa 7 S.

Po ocenie zgłoszonych prac, jury w składzie:

Anna Cieieręga- wiceprezes Stowarzyszenia „ Na Bursztynowym Szlaku”

Jolanta Hytkowska- Fąfara- nauczycielka, Radna Gminy Lanckorona

Renata Bukowska – prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów

postanowiło przyznać następujące równorzędne nagrody i wyróżnienia :

Pierwsze miejsca:

Wioletta Kuźniar klasa 7 Szkoła Podstawowa w Jastrzębi „Człowiek człowiekowi człowiekiem” oraz praca plastyczna Oliwia Czok Szkoła Podstawowa w Brodach podejmująca tematykę niepełnosprawności

Drugie miejsca:

Joanna Łabędzka klasa 6 uczennica Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym za opowiadanie „Anioł” Emilia Harmatys Placówka Wsparcia Dziennego Dolandia Stanisław Dolny za opowiadanie „Jestem” oraz praca plastyczna Emilia Karelus klasa 7 Szkoła Podstawowa w Brodach

Trzecie miejsce:

praca plastyczna Anny Maj klasa 7 Szkoła Podstawowa w Jastrzębi oraz tekst Izabela Twardosz klasa 7 Szkoła Podstawowa w Jastrzębi

Pozostałe prace wyróżniono!

letnie anioły

Happening

Podczas wydarzenia ” Letnie Anioły ” zorganizowanego w Lanckoronie w dniu 8 czerwca 2019 wręczone zostały nagrody w konkursie plastyczno- literackim ” Anielskie Przesłanie”. Został też zorganizowany happening pt ” Powietrze domem Aniołów ” w którym wzięła udziała młodzież szkoły w Lanckoronie oraz dzieci , osób dorosły uczestniczące w Letnich Aniołach. Happening został przygotowany przez p. Jolantę Hytkowską – Fąfarę 

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu grantowego pt. Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne, współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywioły. W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.